Forretningsbetingelser


Vilkår og forretningsbetingelser

Ved brug af Spacedive bekræfter du, at du er bekendt med vilkårene og betingelserne for vores service og accepterer disse

Senest opdateret 1. Juni 2021

 

§1 Generelle vilkår og handelsbetingelser

Disse generelle vilkår og handelsbetingelser (”Vilkårene”) gælder for din anvendelse af Hjemmesiden www.spacedive.io og/eller www.my.spacedive.io (”Hjemmesiden”) og alle tilhørende websteder knyttet til dette domæne eller services tilknyttet Spacedive’s platform (”Platformen”).

Vi opfordrer dig desuden til at læse vores Fortrolighedspolitik for Hjemmesiden.

DU ACCEPTERER SÅLEDES DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE AF PLATFORMEN.

§2 Hvorfor har vi disse forretningsbetingelser?

 • For at være sikker på at der ikke er tvivl om, hvordan samarbejdet mellem dig (arbejdstager / gig-worker / freelancer) og Spacedive fungerer.
 • Det er i det efterfølgende beskrevet, hvordan det hele hænger sammen.
 • Når du opretter dig på Spacedive platformen, accepterer du disse forretningsbetingelser.

§3 Tilknytning af gig-worker

Du tilknyttes Spacedive på baggrund af de oplysninger, som Spacedive modtager i forbindelse med din oprettelse på Spacedive platformen.

Ved registreringen skal du angive dit primære arbejdsområde. Bemærk at du ikke er låst til kun at kunne udføre opgaver indenfor dit primære arbejdsområde, du skal alligevel angive arbejdsområdet når du opretter et nyt gig.

Det er en forudsætning for din midlertidige ansættelse i Spacedive, at dit arbejdsområde er omfattet af Spacedives forsikringer for arbejdsulykke og arbejdsskade. MED MINDRE AT DU UNDER UDFØRELSE AF ET GIG ER OMFATTET AF OPGAVESTILLERENS ANSVARS- OG ULYKKESFORSIKRING.

Der vil ikke ske tilknytning før, der er en fuld og endelig afklaring af dine forsikringsforhold, herunder indgåelsen af eventuel individuel forsikringsaftale.

Du vil inden påbegyndelse af et godkendt gig modtage en tidsbegrænset ansættelseskontrakt. Det er først, når denne er modtaget, at der er sket en endelig tilknytning. De vilkår og bestemmelser der gælder for den midlertidige ansættelse, fremgår af disse forretningsbetingelser, samt af den fremsendte tidsbegrænsede ansættelseskontrakt.

 §4 Afgrænsning af ansættelsesforhold

Du bliver tilknyttet Spacedive som midlertidig ansat. Der er ikke et tjenesteforhold mellem Spacedive og dig, da betingelserne herfor ikke er opfyldt.

 • Du har ikke en vis arbejdsforpligtelse
 • Spacedive har ikke ret til at lede og fordele dine gig’s eller arbejdstid. Det står dig således frit for, hvilke gig’s du ønsker at påtage dig, om dette sker i eget regi eller for 3’die mand eller gennem Spacedive.
 • Du tilrettelægger selv dit arbejde og påtager dig således en indirekte del af den
  økonomiske risiko i forbindelse med udførelse af et gig.
 • Når gig’et er godkendt af Spacedive kan opgavestillers betaling for opgaven udelukkende, med frigørende virkning, ske til Spacedive.
 • Din forpligtelse over for Spacedive er begrænset til dette ene forhold der faktureres for.
 • Du er ikke begrænset i at påtage dig andet erhverv eller udføre arbejde for andre uden om Spacedive.
Afgrænsning i forhold til Funktionærloven

Du er ikke undergivet Spacedive’s instruktioner og ansættelsesforholdet er derfor ikke omfattet af funktionærloven.

Afgrænsning i forhold til Kildeskatteloven (Bekendtgørelse af kildeskatteloven):

Kildeskattelovens § 43 finder ikke anvendelse, da der ikke er tale om personligt arbejde i tjenesteforhold. Du (arbejdstager) anmoder dog om, i forbindelse med denne aftale, at eventuel afregning udbetales som løn med træk af A-skat, AM-bidrag, ATP samt de til enhver tid værende lovpligtige sociale omkostninger.

Afgrænsning i forhold til Ferieloven (Bekendtgørelse af lov om ferie):

Ferieloven finder ikke anvendelse da Ferielovens § 1, stk. 2 ” Ved lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold” ikke er opfyldt.

Der optjenes således ikke feriepenge og udbetales heller ikke feriepenge for det der faktureres og udbetales gennem Spacedive.

Ved udtrykkelig skriftlig aftale kan du anmode om at 12,5 % af lønnen overføres til feriekonto. Du bekræfter, at dette sker på din foranledning og ikke fører til at ansættelsen bliver omfattet af ferieloven.

Afgrænsning i forhold til Vikarloven (Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.)

Vikarloven finder ikke anvendelse da du ikke tilknyttes Spacedive med henblik på udsendelse til brugervirksomheder, herunder bemærkes at du kan udføre arbejdet på egne vegne, samt at du selv har en betydelig indflydelse på den økonomiske risiko og der er derfor ikke tale om vikararbejde.

Hvis du har perioder uden gigs og hvor du er berettiget til udbetaling fra din A-kasse er Spacedive ikke forpligtiget til at betale for eventuelle G-dage.

§5 Arbejde

Du kan frit udføre arbejde på egne vegne eller for 3’die mand uden om Spacedive. Du har ret til at nægte arbejdsopgaver som Spacedive måtte foreslå enten direkte, eller gennem andre samarbejdspartnere.

For at forsikringsdækning er gældende, skal enhver arbejdsopgave som ønskes udført gennem Spacedive meddeles til Spacedive.

Ved Spacedives godkendelse af et gig vil du modtage en bekræftelse på dette.  Arbejdet må ikke startes, før du har modtaget en bekræftelse på opgaven fra Spacedive.

Spacedive har ret til at nægte godkendelse af visse gigs/arbejde/opgaver.

Det står dig i givet fald arbejdstager frit for, på egne vegne under eget navn, selv at udføre opgaven. Spacedive kan ikke ifaldes ansvar ved afvisning af arbejde/opgaver uanset grund for afvisning.

Der indgås samarbejdsaftale mellem arbejdsstiller (slutkunden) og Spacedive. Arbejdsstillers betaling for udført arbejde kan udelukkende ske med frigørende virkning til Spacedive.

§6 Udbetaling af løn

På trods af at Kildeskattelovens § 43 ikke finder anvendelse, anmoder du ved indgåelse af denne aftale om, at Spacedive udbetaler vederlag som A-løn med tilbageholdelse og betaling af A-skat, AM-bidrag, ATP samt eventuelle andre lovpligtige sociale omkostninger.

Du anerkender, at dette sker på din opfordring og at det ikke på nogen måde ændrer din retsstilling og at du ikke hermed bliver omfattet af funktionærloven, kildeskatteloven, ferieloven eller vikarloven.  jf. § 3 – Afgrænsningen af ansættelsesforholdet.

§7 Fortrolighed

Du er forpligtet til ikke at viderebringe eller benytte oplysninger, som du i kraft af sit ansættelsesforhold har fået om Spacedive, slutkunden og slutkundens kunder. Herunder men ikke begrænset til; interne forhold, erhvervshemmeligheder, herunder informationer om metoder, teknikker, processer, tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignede. Undtaget her for er oplysninger som du skal bruge i forbindelse med udførelsen af din opgave, samt hvad der måtte følge af gældende lovgivning. Videregivelse og behandling af personlige oplysninger kan kun ske i det omfang, at det er nødvendigt for udførelsen af opgaven samt ved fakturering og kun i overensstemmelse med Spacedives regler for personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten gælder såvel under ansættelsesforholdet som efter dets ophør og er ikke begrænset i tid.

§8 Personoplysninger

Spacedive er dataansvarlig for alle de data der behandles i forbindelse med denne aftale. For en komplet oversigt over hvilke data der henvises der til Spacedive’s persondatapoltik.

Hvis du ønsker en oversigt over hvilke oplysninger der er registreret på dig eller ønsker ændring af forkerte eller vildledende oplysninger kan dette fås ved at sende en skriftlig forespørgsel til Spacedive.

§9 Forsikring

Forudsat at dit primære erhverv er dækket af Spacedives ansvarsforsikring jf. § 2 er det Spacedives ansvar at sikre at ansvarsforsikringen er dækkende for dit arbejde, ligeledes er Spacedive også ansvarlig for at du er dækket af erhvervsulykkesforsikring under udførelsen af arbejdet.
For at du er dækket af forsikringen er det en forudsætning at Spacedive har godkendt opgaven inden den påbegyndes jf. § 4.

§10 Ansvarsfraskrivelse

Spacedive er fritaget for et hvert ansvar som måtte opstå grundet din fejlagtige angivelse af hovedbeskæftigelse eller hvis du på anden måde har givet urigtige oplysninger enten i forbindelse med din tilknytning eller ved registrering af kommende arbejdsopgaver. Herunder, men ikke begrænset til manglende udbetaling af erstatning grundet manglende dækning af forsikring, manglende betaling fra slutkunden grundet manglende eller ikke udført arbejde.

Hvis der opstår tvister mellem parterne til en aftale eller omkring en aftale eller dens indhold, der er blevet indgået ved hjælp af Platformen, skal Spacedive ikke have noget ansvar med hensyn til en sådan tvist. Spacedive skal således heller ikke have nogen forpligtelse til at hjælpe med at mediere eller udrede en sådan tvist, eller på anden måde at fremme en løsning på tvisten.

Det materiale og de tjenester, som stilles til rådighed via Platformen er alene services af general, oplysende og hjælpende karakter, og er ikke beregnet som, og skal ikke opfattes som juridisk rådgivning. Spacedive fralægger sig således ethvert ansvar for, at aftaler, der indgået gennem Platformen er gyldige eller kan fuldbyrdes under gældende eller fremtidig lovgivning.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine oplysninger, kontooplysninger, Profiloplysninger og adgangskode. Du skal underrette Spacedive straks om enhver uautoriseret brug af din Profil, eller ethvert andet brud på sikkerheden. Giv aldrig dine oplysninger ud – heller ikke via aftaleindgåelse. Du bør gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre din computer, telefon eller udstyr og til at sikre dine oplysninger er gemt på dine relevante enheder.

Du må ikke bruge andres adgangskode eller konto/profil på noget tidspunkt eller forsøge at få uautoriseret adgang til Platformen. Du accepterer at give os præcise, aktuelle, rigtige og fuldstændige oplysninger om dig selv og dine faktureringsoplysninger/løn/betalings-oplysninger.

Du accepterer, at Spacedive ikke er ansvarlig for eventuelle skader, som du måtte lide eller pådrage dig som følge af:

 1. Indirekte tab
 2. Mangler på platformen eller problemer med internetdækning (herunder pludselig afbrudt tjeneste)
 3. Webindhold eller information der indhentes på vores hjemmeside eller mens du bruger vores platform i øvrigt.
 4. En indgået aftale
 5. Information eller kommunikation, der blokeres af et spamfiler
 6. Skade på din telefon, tablet eller computer, eller skade ved tab af data, information, materiale, tekst, billeder, videoer, lyd eller lign. som følge af nedbrud, hvad enten dette er et ondsindet angreb, virus mv. eller fejl hos vores leverandør.
 7. Force Majeure forhold (fx. vejrrelaterede fænomener, global virus pandemi, brand, jordskævl, orkan, osv.) optøjer, strejke, krig, terror eller statslige ordre eller handlinger. 

§11 Misligholdelse

Spacedive forbeholder sig ret til at kunne opsige ansættelsesforholdet med øjeblikkeligt varsel samt annullere eventuelt faktura til slutkunden såfremt denne bestrider fakturaen.

Spacedive er desuden berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning hvis du væsentligt misligholder aftalen.

Væsentlig misligholdelse udgør, men er ikke begrænset til:

 • Du har ikke fuldført arbejdet eller har lavet det mangelfulgt
 • Du har tilbageholdt eller undladt at oplyse Spacedive om forhold der er vigtige eller afgørende for arbejdets udførelse overfor kunden.
 • Du har tilbageholdt eller undladt at oplyse Spacedive om forhold der er vigtige og/eller afgørende i forhold til om arbejdstager er omfattet af Spacedives forsikringsvilkår.
 • Du har handlet i ond tro
 • Du har givet urigtige eller fejlagtige oplysninger om opgaven, opgavens omfang eller andre forhold der vil være afgørende for Spacedives stillingtagen til opgaven.

§12 Modregning og tilbageførsel af løn

Såfremt slutkunden gør indsigelse mod det, der er leveret og betalt for, forbeholder Spacedive sig ret til at gøre kravet gældende mod dig, såfremt du har handlet ansvarspådragende eller har leveret med væsentlige mangler i forhold til det aftalte og kunden kan dokumentere dette inden for de frister, som er fastsat af Spacedive eller såfremt andet er gældende efter dansk lovgivning.

Spacedive vil ved en mangelindsigelse fra kunden bede dig om din stillingtagen til sagen inden for 4 uger efter at du har modtaget underretning fra Spacedive. Såfremt stillingtagen fra dig ikke er modtaget inden for fristen på de 4 uger, vil Spacedive vurdere sagen på baggrund af det materiale som er modtaget fra kunden, samt hvad der ellers måtte være af materiale.

Spacedive vil gennem dialog med kunden og dig søge at finde en løsning.

Såfremt dette ikke er muligt, vil Spacedive på baggrund af den dokumentation der er fremsendt af parterne vurdere sagen, såfremt der gives en hel eller delvis kreditnota til kunden vil Spacedive kræve den for meget udbetalte løn tilbage fra dig.

§13 Beregning og udbetaling af løn

Spacedive udbetaler løn den sidste bankdag i måneden, under forudsætning af at slutkunden har honoreret fremsendt faktura.

Hele det beløb Spacedive modtager fra slutkunden tilfalder arbejdstager

Du har, når du anvender Spacedive, i princippet, din egen virksomhed. Det betyder, at du også har de omkostninger, som du vil have når du driver egen virksomhed. Af det beløb som Spacedive fakturerer en kunde for et gig, går hele beløbet til dig. Fratrukket de omkostninger, der nu en gang er og som man ikke kan slippe for. Bemærk at ingen af disse omkostninger går til Spacedive.

Omkostninger der fratrækkes iforbindelse med ”lønkørslen”:

 • A-skat
 • AM-bidrag
 • ATP (lønmodtager andel)
 • ATP (Virksomheds andel)
 • AUD (Samlet betaling)
 • Omkostning til løn bureau
 • Forsikringspræmie
 • overførsel til feriekonto
 • overførsel til pension

Separat herfra betaler du, til Spacedive, et månedligt abonnement for denne service.

Det månedlige abonnement reguleres en gang årligt pr. 1’ste januar.

§14 Priser og betaling

Priser fremgår af den aftale, du har indgået med Spacedive eller af Hjemmesiden.

Betaling vil enten ske via fremsendelse af faktura eller ved din indtastning af kortoplysninger gennem en tilknyttet ekstern betalingstjeneste. Bemærk, at der kan blive pålagt gebyrer af de betalingstjenester, vi anvender. Betalingstjenesten kryptere dine kortoplysninger og disse gemmes ikke af Spacedive.

Ved betaling, som nævnt ovenfor, er du opmærksom på, at du indgår på abonnementsbetaling, og at du således vil blive faktureret i overensstemmelse med det abonnement, du ønsker eller den aftale du har indgået med Spacedive.

Betalingsbetingelser samt rykkere, renter og gebyrer for manglende betaling vil følge branchekutyme og gældende lovgivning.

Som privatperson gælder almindelige betingelser omkring fortrydelsesret ved køb over internettet.

§14 Abonnementer

Spacedive forbeholder sig ret til at udbyde et eller flere slags abonnementer, hvori forskellige funktioner, og/eller tjenester kan være tilgængelige. Vi forbeholder os ligeledes ret til at ændre i priserne herfor, dog tidligst med 2 måneders varsel.

Vores abonnementer, priser, gebyrer og betingelser for betalinger vil fremgå tydeligt på Hjemmesiden.

Vi vil desuden gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer i dit abonnement forud for ændringernes ikrafttrædelse.

§15 Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement gennem Platformen eller ved at kontakte os. Dit abonnement vil dog løbe til udgangen af næstkommende måned regnet fra den dag du behørigt meddeler os din opsigelse.

Spacedive forbeholder sig ret til, til enhver tid at tid at ændre eller afbryde din adgang til Platformen (eller dele heraf) med eller uden varsel og til at opsige dit abonnement, hvis vi opdager brud på disse Vilkår, misbrug, forsøg på misbrug eller almindelig god skik i øvrigt.

Spacedive er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af Platformen.